PREHĽAD

Túto stránku prevádzkuje VIVI.Na celej stránke sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vzťahujú na VIVI.VIVI ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a Služieb dostupných z tejto stránky vám, používateľovi, pod podmienkou, že prijmete všetky tu uvedené podmienky, zásady a upozornenia.

Návštevou našej stránky a/alebo zakúpením niečoho od nás sa zapájate do našej „Služby“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („Zmluvné podmienky“, „ Podmienky”), vrátane tých dodatočných podmienok a zásad, na ktoré sa odkazuje v tomto dokumente a/alebo dostupných prostredníctvom hypertextového odkazu.Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, vrátane, bez obmedzenia, používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

Pred vstupom na našu webovú stránku alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky.Prístupom alebo používaním ktorejkoľvek časti stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami.Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne Služby.Ak sa tieto Podmienky považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto Podmienky.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje, ktoré sú pridané do aktuálneho obchodu, budú tiež podliehať Zmluvným podmienkam.Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok.Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok uverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke.Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke.Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje súhlas s týmito zmenami.

Náš obchod je hosťovaný na Shopify Inc.Poskytujú nám platformu online elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby.

ČASŤ 1 – PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Vyjadrením súhlasu s týmito zmluvnými podmienkami vyhlasujete, že ste dosiahli plnoletosť vo svojom štáte alebo provincii bydliska, alebo že ste plnoletí vo svojom štáte alebo provincii bydliska a dali ste nám súhlas na to, aby niekto z vašich maloletých závislých osôb mohol používať túto stránku.
Nesmiete používať naše produkty na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní Služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach).
Nesmiete prenášať žiadne červy alebo vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.
Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich Služieb.

ODDIEL 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.
Uvedomujete si, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nezašifrovaný a môže zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete; a b) zmeny na prispôsobenie sa technickým požiadavkám na prepojovacie siete alebo zariadenia.Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.
Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe ani žiadny kontakt na webovej stránke, prostredníctvom ktorej Služba poskytujeme bez nášho výslovného písomného súhlasu.
Nadpisy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky.

ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední, ak informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne.Materiál na tejto stránke je poskytovaný len pre všeobecnú informáciu a nemal by sa spoliehať ani používať ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií.Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.
Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie.Historické informácie nevyhnutne nie sú aktuálne a sú poskytované len pre vašu informáciu.Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našej stránke.Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našej stránke.

ČASŤ 4 – ÚPRAVY SLUŽBY A CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo ukončiť Službu (alebo akúkoľvek jej časť či obsah) bez predchádzajúceho upozornenia.
Nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie služby.

ČASŤ 5 – PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (ak sú k dispozícii)

Určité produkty alebo služby môžu byť dostupné výhradne online prostredníctvom webovej stránky.Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a môžu sa vrátiť alebo vymeniť iba v súlade s našimi Zásadami vrátenia peňazí.
Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazili farby a obrázky našich produktov, ktoré sa objavujú v predajni.Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na monitore vášho počítača bude presné.
Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu.Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu.Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo produktov alebo služieb, ktoré ponúkame.Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez upozornenia, podľa vlastného uváženia.Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť výrobu akéhokoľvek produktu.Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby uskutočnená na tejto stránke je neplatná tam, kde je zakázaná.
Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, Služieb, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste si kúpili alebo získali, splní vaše očakávania, ani že budú opravené akékoľvek chyby v Službe.

ČASŤ 6 – PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O FAKTURÁCII A ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte.Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku.Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané prostredníctvom rovnakého zákazníckeho účtu alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou a/alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a/alebo dodaciu adresu.V prípade, že objednávku zmeníme alebo ju zrušíme, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailu a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla, ktoré ste poskytli v čase vytvorenia objednávky.Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho výhradného úsudku zadávajú predajcovia, predajcovia alebo distribútori.

Súhlasíte s tým, že pri všetkých nákupoch uskutočnených v našom obchode poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte.Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a ďalších informácií vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby.

Ďalšie podrobnosti nájdete v našich pravidlách pre vrátenie platby.

ČASŤ 7 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia.Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu alebo súvisiacu s vaším používaním voliteľných nástrojov tretích strán.
Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste oboznámení s podmienkami, za ktorých sú nástroje poskytované webom, a že s nimi súhlasíte. príslušného poskytovateľa (poskytovateľov) tretej strany.
V budúcnosti môžeme tiež ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov).Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto zmluvným podmienkam.

ČASŤ 8 – ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu zahŕňať materiály od tretích strán.
Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené.Nie sme zodpovední za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a nezaručujeme a nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.
Nezodpovedáme za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, Služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií uskutočnených v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán.Pozorne si prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako sa zapojíte do akejkoľvek transakcie.Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali smerovať na tretiu stranu.

ČASŤ 9 – KOMENTÁRE POUŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PRÍSPEVKY

Ak na našu žiadosť pošlete určité špecifické príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti, pošlete nám kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom , poštou alebo inak (spoločne „komentáre“) súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám pošlete .Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek komentáre.
Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý podľa vlastného uváženia určíme ako nezákonný, urážlivý, výhražný, hanlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto zmluvné podmienky.
Súhlasíte s tým, že vaše komentáre neporušia žiadne práva žiadnej tretej strany, vrátane autorských práv, ochrannej známky, súkromia, osobnosti alebo iných osobných alebo vlastníckych práv.Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani žiadny počítačový vírus alebo iný malvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky.Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, ani inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov.Za všetky komentáre, ktoré urobíte, a ich presnosť nesiete výhradnú zodpovednosť.Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za komentáre zverejnené vami alebo treťou stranou.

ODDIEL 10 – OSOBNÉ INFORMÁCIE

Vaše odosielanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A VYPADNUTIA

Na našej stránke alebo v službe sa občas môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, akcií, ponúk, poplatkov za dopravu produktov, časov prepravy a dostupnosti.Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky). .
Nezaväzujeme sa aktualizovať, dopĺňať alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, vrátane, bez obmedzenia, informácií o cenách, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon.Žiadna špecifikovaná aktualizácia alebo dátum obnovenia aplikovaný v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite by nemal znamenať, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v Zmluvných podmienkach máte zakázané používať stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) vyzývať iných, aby vykonali akékoľvek nezákonné činy alebo sa na nich podieľali; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne nariadenia, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, očierňovať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnostného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predložiť nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) rozosielať spam, phishing, pharm, zámienku, pavúk, plaziť sa alebo škrabať; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu.Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití.

ODDIEL 13 - ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani nezaručujeme, že vaše používanie našej Služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno dosiahnuť používaním Služby, budú presné alebo spoľahlivé.
Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme odstrániť Službu na dobu neurčitú alebo Službu kedykoľvek zrušiť bez upozornenia.
Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používať službu je na vaše výhradné riziko.Služba a všetky produkty a Služby, ktoré vám doručíme prostredníctvom Služby, sú (okrem toho, čo sme výslovne uviedli) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ pre vaše použitie, bez akéhokoľvek zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitné, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia.
V žiadnom prípade nebudú VIVIEU, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, zmluvní partneri, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií zodpovední za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, represívne, špeciálne alebo následné škody akéhokoľvek druhu vrátane, bez obmedzenia, ušlého zisku, strateného príjmu, stratených úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) , objektívnu zodpovednosť alebo inak, vyplývajúcu z vášho používania akejkoľvek Služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou Služby, alebo z akéhokoľvek iného nároku súvisiaceho akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním Služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nie výlučne, akéhokoľvek chyby alebo opomenutia v akomkoľvek obsahu alebo akékoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku používania Služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, ​​preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom Služby, a to aj v prípade, že je o tom informovaný. .Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ODDIEL 14 – ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že nás a našu materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, zástupcov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov odškodníte a ochránite pred akýmkoľvek nárokom alebo požiadavkou , vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, uskutočnených akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúceho z vášho porušenia týchto Zmluvných podmienok alebo dokumentov, ktoré obsahujú odkazom, alebo vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.


ODDIEL 15 – ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa zistí, že niektoré ustanovenie týchto zmluvných podmienok je nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhateľné v najväčšom rozsahu povolenom príslušným právom a nevymáhateľná časť sa bude považovať za byť oddelené od týchto zmluvných podmienok, takéto určenie neovplyvní platnosť a vykonateľnosť akýchkoľvek ostatných zostávajúcich ustanovení.

ODDIEL 16 – UKONČENIE

Záväzky a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.
Tieto zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ a kým ich neukončíte vy alebo my.Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť tým, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.
Ak podľa nášho výhradného úsudku nedodržíte alebo máme podozrenie, že ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto zmluvných podmienok, môžeme túto zmluvu kedykoľvek bez upozornenia ukončiť a budete naďalej zodpovední za všetky splatné sumy do dátumu ukončenia vrátane; a/alebo vám môže odmietnuť prístup k našim Službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ODDIEL 17 – CELÁ ZMLUVA

To, že neuplatníme alebo nevynútime akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok, nebude znamenať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.
Tieto zmluvné podmienky a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené nami na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikácie a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií zmluvných podmienok).
Akékoľvek nejasnosti vo výklade týchto podmienok nemožno vykladať v neprospech navrhovateľa.

ODDIEL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné zmluvy, ktorými vám poskytujeme služby, sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Írska.

ODDIEL 19 – ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok.
Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto zmluvných podmienok zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke.Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej lokalite.Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej lokalite alebo Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien v týchto podmienkach znamená prijatie týchto zmien.

ODDIEL 20 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa zmluvných podmienok nám pošlite na adresu info@viviebike.com